In maart 2021 bracht toegepaste psychologe, Alana Schuerwegen, een journal club over delictondersteunende cognities bij seksuele plegers van internetdelicten. Lees het verslag hier.

 

Doorheen de jaren werden voor het in kaart brengen van delictondersteunende cognities bij personen die hands-on seksuele delicten pleegden verscheidene diagnostische instrumenten ontwikkeld. Ook voor daders van internetdelicten werd soelaas gezocht in de theorieën ontwikkeld voor hands-on seksuele daders en dezelfde diagnostische instrumenten. Niet tegenstaande dat voor deze categorie zedenplegers mogelijks ook andere delictondersteunende cognities een rol spelen.
 
In recent onderzoek vonden Paquette en Cortoni (2019) naast de reeds gekende classificatie van Ward en Keenan (1999) (i.e., child as sexual being, entitlement, nature of harm, dangerous world, uncontrollability) evidentie voor twee bijkomende cognities die enkel van toepassing zijn bij online offending, zijnde “virtual is not real” en “internet is uncontrollable”. Reeds bestaande diagnostische instrumenten voor het in kaart brengen van delictondersteunende cognities zijn logischerwijs niet gevalideerd voor het gebruik ervan bij online offenders. Om deze reden trachtten de onderzoekers een nieuw diagnostisch instrument te ontwikkelen voor het in kaart brengen van delictondersteunende cognities bij online offenders en eveneens de eerste stappen te zetten in de validatie van het instrument.
 
Binnen de huidige studie werden in totaal 241 veroordeelde mannen geïncludeerd die hetzij in detentie, hetzij onder justitieel toezicht in de maatschappij verblijven (i.e., probatie e.d.). De totale onderzoekspopulatie kon worden onverdeeld in vier categorieën, zijnde online sex offenders, contact sex offenders, mixed sex offenders (i.e., online en contact offences) en non-sex offenders. Na een kwalitatieve analyse van cognitieve thema’s bij mannen die veroordeeld werden wegens online seksuele delicten werden 116 items weerhouden die samen de eerste versie van de Cognitions of Internet Sexual Offending Scale (C-ISO) vormden. De items konden gescoord worden op een Likert-scale van1 (totally disagree) tot 4 (totally agree). Verdere validiteitsanalyses resulteerden uiteindelijk in 31 items welke kunnen gecategoriseerd worden onder volgende cognitieve thema’s: nature of harm, child als sexual being, child as partner, entitlement, dangerous world, uncontrollability, virtual is not real, en internet is uncontrollable. Daarnaast bleek deelnemers minder snel geneigd waren om akkoord te gaan met items die peilen naar meer problematische of extreme cognities. Dit verkleint, met andere woorden, de kan op vals-positieven. Deelnemers uit de mixed sex offenders groep behaalden significant hogere scores dan deelnemers uit de andere groepen. Deze bevinding is in lijn met eerder onderzoek van Babchishin et al. (2011, 2015) dat bij mixed sex offenders vaker sprake is van aanwezigheid van delictondersteunende cognities betreffende seksuele activiteiten met kinderen dan bij online sex offenders.
 
Op basis van de resultaten durven we voorzichtig positief zijn dat de onderzoekers op het goede spoor zitten met de ontwikkeling van de C-ISO. Dit instrument is het eerste in zijn soort waarbij items gebaseerd werden op uitspraken van online sex offenders zelf waardoor men er voorzichtig vanuit kan gaan dat deze wel degelijk delictondersteunende cognities representeren. Helaas is niets zaligmakend en botsen we ook binnen huidig onderzoek op enkele belangrijke beperkingen, waaronder het gegeven dat deelnemers gerekruteerd werden vanuit verschillende fases binnen het behandelprogramma waardoor geen rekening kon worden gehouden met de mogelijke impact van behandeling op de responstendens.Desalniettemin, vormt huidig onderzoek een mogelijke basis voor andere onderzoekers om verdere validiteitsstudies naar de C-ISO uit te voeren en zo hopelijk in de (nabije) toekomst dit hiaat in het bestaande diagnostische instrumentarium op te vullen.
 
Paquette, S., & Cortoni, F. (2020). The Development and Validation of the Cognitions of Internet Sexual Offending (C-ISO) Scale. Sexual Abuse, 32(8), 907-930. doi: 10.1177/1079063219862281